Home » Відкритий грунт, Проектування СКЗ, Садівництво » Економічне обгрунтування технології КЗ
Фев
28

Економічне обгрунтування технології краплинного зрошення інтенсивних насаджень плодових культур*

Усатий Сергій Володимирович

Приведено економічне обґрунтування технології краплинного зрошення багаторічних насаджень в умовах малопродуктивних земель

Розробка та впровадження ресурсо-, енергозберігаючих, мало- та безвідходних технологій у всіх сферах матеріального і в тому числі сільськогосподарського виробництва є основними напрямками стабільного функціонування та розвитку економіки не тільки в нашій країні а й у всьому світі.

У зрошувальному землеробстві до числа таких технологій відносяться краплинне зрошення та мікродощування, що об’єднуються єдиною назвою – мікрозрошення.

Основними показниками, що використовуються при розрахунку інвестиційної привабливості меліоративного проекту в ринкових умовах господарювання є показники: чистого дисконтованого доходу (ЧДД); індексу доходності інвестицій (ІДІ); дисконтованого терміну окупності (ДТО).

Загальна економічна ефективність відображає ефективність проекту з точки зору суспільства та економіки країни в цілому, як правило враховує соціальну та екологічну значимість проекту. Відповідно до цього підходу формуються показники результатів (ефекту) і затрат при економічних розрахунках.

Методика досліджень. Розрахунком за результатами досліджень 2000-2006 рр. виконано економічне обґрунтування технології краплинного зрошення плодових культур (яблуня, М9, 4х2 м та персик 5х2 м) згідно з схемою досліду, тобто ефективність підтримання передполивної вологості (ПВ) ґрунту (диференційованої 70-80-70 % НВ та постійної протягом вегетації 80 % НВ) в умовах супіщаних ґрунтів Лівобережного Нижньодніпров’я терміном на 10 років

Загальна економічна ефективність визначається за всім об’ємом вирощеної продукції і відображає ефективність проекту з точки зору економіки в цілому.

Приріст річного чистого доходу визначається як різниця між вартістю валової продукції і прямими затратами на її виробництво. Приріст річного чистого доходу в результаті реалізації технології краплинного зрошення при ПВ = 80 % НВ для яблуневого саду 61269 грн, для персикового саду 57152 грн., при ПВ = 70-80-70 % НВ складає для яблуневого саду 69870 грн, для персикового саду 64816 грн.

Інвестиції на реалізацію проекту в загальному випадку повинні включати як капітальні вкладення на будівництво системи зрошення, так і приріст капітальних вкладень в основні сільськогосподарські фонди та оборотні фонди, пов’язані з реалізацією проекту. В нашому випадку загальні інвестиції дорівнюють капітальним вкладенням на закладку садів та будівництво системи краплинного зрошення.

Капітальні вкладення на закладку інтенсивного яблуневого саду складають 46200 грн/га, персикового саду 26900 грн/га, в систему краплинного зрошення  (СКЗ) 12500 грн/га.

Поточні сільськогосподарські витрати (собівартість продукції) безпосередньо пов’язані з аграрним виробництвом і в загальному випадку розраховуються на основі технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням рівня їхньої врожайності.

Поточні меліоративні витрати забезпечують підтримання меліоративних систем у робочому стані, здатному забезпечити відповідні умови для вирощування сільськогосподарських культур.

Норму дисконту для визначення ефективності інвестицій прийнято величиною рівною обліковій ставці національного банку — таким чином d=10,3%.

Результати досліджень. Чистий дисконтований доход визначається як різниця між загальною сумою приведених до одного періоду часу за допомогою коефіцієнта дисконтування усіх потоків надходжень і всіх потоків витрат. Слід зауважити, що рік початку будівництва, тобто внесення початкових інвестицій, в розрахунках приймається нульовим. Результати розрахунків представлені в таблиці 1.

1.Розрахунок ЧДД при визначенні загальної економічної ефективності технології краплинного зрошення плодових культур

Дисконтований термін окупності інвестицій це період за який дисконтовані потоки доходів зрівняються з дисконтованими потоками витрат і визначається накопичувальним методом (таблиця 2). Індекс доходності інвестицій (дисконтована рентабельність проекту) дорівнює відношенню  дисконтованого потоку надходжень до загальної суми інвестицій .

2. Визначення дисконтованого терміну окупності інвестицій

Визначені за розрахунками основні показники загальної економічної ефективності інвестицій в краплинне зрошення подані в таблиці 3.

3. Основні показники загальної економічної ефективності інвестицій в технологію мікрозрошення багаторічних насаджень

Висновки. За реалізації технології краплинного зрошення яблуневого саду інвестиції окуповуються в п’ятий рік, тобто на другий рік після вступу саду у плодоношення. Зазначимо, що на варіанті з диференційованою передполивною вологістю за десять років чистий доход на 20 % більше порівняно зі сталою передполивною вологістю.

У випадку реалізації технології краплинного зрошення персикового саду інвестиції окуповуються на четвертий рік, тобто після першого року вступу саду у повне плодоношення.  Встановлено, що чистий доход протягом 10 років за використання диференційованої передполивної вологості збільшився на 17-20 % порівняно з постійною передполивною вологістю.

За всіма критеріями з точки зору економіки в цілому, технології краплинного зрошення плодових культур є надзвичайно ефективними, оскільки ІДІ > 1, ЧДД > 0, ДТО є прийнятним для інвесторів.

Бібліографія

1. Тимчасові рекомендації з економічного обґрунтування інвестицій в проекти зрошувальних систем / Рокочинська Н.А., Л.Ф. Кожушко, Рокочинський А.М., Стасюк С.Р.- Рівне: УДВГП, 2004. – 37 с.

2. Ромащенко М.І., Корюненко В.М., Калєніков А.Т., Сторчоус В.М. Мікрозрошення сільськогосподарських культур // Меліорація і водне господарство. –К.: Аграрна наука. — 2004. — Вип.90. -  С.63-87.

На початок матеріалу

Коментувати